Thiết kế, chế tạo Robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61240Thiết kế, chế tạo Robot 04 bậc tự do mô phỏng chuyển động trên tàu thủy: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61240