Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61241
Title: Tạo ảnh siêu mật độ sử dụng kết hợp tần số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202
Authors: Nguyễn, Thị Cúc
Keywords: Siêu âm hình ảnh;Kỹ thuật y sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Trong luận văn này, chúng tôi đã phân tích ảnh hưởng của phương pháp kết hợp hai tần số đến chất lượng tạo ảnh mật độ siêu âm cắt lớp dựa vào độ tán xạ. Ảnh hưởng của sự thay đổi mật độ kết hợp tần số có thể bỏ qua được mà những nghiên cứu trước đó c ủa nhóm còn chưa quan tâm.Trong thực tế, chất lượng khôi phục phụ thuộc nhiều vào tham số như số máy phát, máy thu, vùng chia lưới , mức độ tán xạ, số vòng lặp, tần số…Bằng việc thiết lập các kịch bản mô phỏng cho điều khiển chi phí tính toán, số vòng lặp được xác định để thu được hiệu suất tốt nhất. Giải thuật DF-DBIM chỉ có ý nghĩa trong các trường hợp số vòng lặp, số máy thu, máy phát là giá trị trung bình. Nếu số máy thu, máy phát quá lớn hoặc quá nhỏ, thì giải thuật DF-DBIM không cho kết quả khôi phục tốt hơn so với phương pháp sử dụng một tần số. Dựa vào kết quả thực tế, chúng tôi đã lựa chọn kịch bản số máy thu, máy phát trung bình để phân tích sâu hơn. Với kịch bản này, giá trị = 3, = 5, đã cho lỗi chuẩn hóa giảm 44% so với phương pháp DBIM truyền thống sử dụng một tần số. Công trình này sẽ được phát triển hơn nữa bởi việc sử dụng dữ liệu thực nghiệm, trước khi được đưa vào ứng dụng thực tế.
Description: 58 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61241
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008839.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.