Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự : Luận án TS. Máy tính: 624801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61243Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự : Luận án TS. Máy tính: 624801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61243