Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61245Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61245