Tìm hiểu và ứng dụng kiến trúc Enterprise Service Bus nhằm tăng cường hiệu quả tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin tại Ngân hàng Nhà nước: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61246Tìm hiểu và ứng dụng kiến trúc Enterprise Service Bus nhằm tăng cường hiệu quả tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin tại Ngân hàng Nhà nước: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61246