Dự đoán tương tác giữa các Protein dựa trên thuật toán Deep Learning: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61247Dự đoán tương tác giữa các Protein dựa trên thuật toán Deep Learning: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61247