Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61248
Title: Chuyển ngữ tự động từ tiếng Việt sang tiếng Nhật: Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Ngôn ngữ lập trình;Chuyển ngữ tự động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: - Tìm hiểu tổng quan về hệ dịch máy đặc biệt là dịch máy thống kê dựa vào cụm từ phân cấp. - Tìm hiểu tổng quan về mô hình chuyển ngữ tên riêng của Kevin Night (1997) - Tìm hiểu phương pháp tích hợp mô hình chuyển ngữ không giám sát xử lý tên riêng. - Thực nghiệm mô hình dịch máy thống kê dựa trên cụm từ phân cấp, mô hình chuyển ngữ không giám sát và đánh giá kết quả
Description: 42 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61248
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008846.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.