Pháp luật kiểm soát cho vay bằng thế chấp tài sản ở các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61307Pháp luật kiểm soát cho vay bằng thế chấp tài sản ở các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61307