Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61308
Title: Các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Tội Phạm;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Những nghiên cứ trong Luận văn đã hình thành cơ sở lý luận về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trong Luật hình sự Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho việc xác định những vấn đề cơ bản về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không. - Nêu, phân tích, đánh giá chuyên sâu và có hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành các quy định nói trên. - Đề xuất hệ thống các giải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không.
Description: 103 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61308
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008873.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.