Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61311
Title: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Lê, Nữ Ngọc Diệp
Keywords: Trách nhiệm hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 6 năm (2011 – 2016), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong các quy định của BLHS, trong việc áp dụng trong thực tiễn và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Description: 110 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61311
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008876.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.