Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61312Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61312