Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61312
Title: Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hường
Keywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn nghiên cứu tội thiếu trách nhiệm gây hâu quả nghiêm trọng theo Luật hình sự Việt Nam (thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) là nghiên cứu về một số vấn đề như: một số vấn đề chung về tôi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; các dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015; thực hiễn xét xủ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn tinh Hà Tĩnh và một số kiến nghị đề xuất.
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61312
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008877.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.