Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61314
Title: Chế định án treo trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa): Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Hà, Văn Hưng
Keywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về án treo, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong qúa trình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, giai đoạn 05 năm (2011 - 2016) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61314
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008879.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.