Chế định án treo trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa): Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61314Chế định án treo trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa): Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61314