Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách Nhà nước qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Luật: 60380

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61315Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách Nhà nước qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Luật: 60380

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61315