Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61315
Title: Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách Nhà nước qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Luật: 60380
Authors: Vũ, Trí Hùng
Keywords: Tham nhũng;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã trình bày được các vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống tham nhũng, đánh giá các hành vi tham nhũng và thực trạng phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước ở tỉnh Bắc Giang. Nêu ra một số giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí của các cơ quan quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Description: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61315
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008880.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.