Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện - qua thực tiễn tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61316Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện - qua thực tiễn tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61316