Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61316
Title: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện - qua thực tiễn tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Hội đồng nhân dân;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện thực sự hiệu lực, hiệu quả. - Luận văn đã đánh giá trung thực thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, năm 2017 để từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân nói chung và Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng. - Luận văn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhiệm của hệ thống chính trị về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện nói chung trong giai đoạn hiện nay
Description: 110 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61316
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008881.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.