Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61317
Title: Trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với việc bảo đảm quyền của người bào chữa trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Lê, Thị Việt Phương
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn nghiên cứu và giải quyết những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng đối với việc bảo đảm quyền của người bào chữa trong tố tụng hình sự kết hợp với việc nghiên cứu đánh giá thực tiễn áp dụng quy định về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng đối với việc bảo đảm quyền của người bào chữa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2011-2016. Từ đó tìm ra những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định và nâng cao trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng đối với việc bảo đảm quyền của người bào chữa.
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61317
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008882.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.