Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61318
Title: Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của cơ quan điều tra thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa): Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Phạm, Ngọc Thành
Keywords: Điều tra hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND). Nêu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra; kết quả áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 05 năm (2012 - 2016); những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra thuộc lực lượng CSND; đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này trong thực tiễn hoạt động điều tra..
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61318
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008883.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.