Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61319
Title: Những đảm bảo pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Đặng, Văn Tâm
Keywords: Tự do tôn giáo;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đưa ra cái nhìn tổng thể về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thêm vào đó, luận văn phân tích những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam thông qua việc làm rõ thực trạng về những đảm bảo pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật Việt Nam, luận văn chỉ ra những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Description: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61319
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008884.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.