Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61320
Title: Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Thị Tú An
Keywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã nêu lên một số vấn đề lý luận về quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. Trong quá trình áp dụng vào thực tiễn ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập như cơ quan tiến hành tố tụng chưa nhận thức đúng về vai trò của quyền bào chữa; đội ngũ người bào chữa trên địa bàn Hà Tĩnh cũng hạn chế về số lượng, bên cạnh đó là khó khăn đến từ chính những bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi do hạn chế về tâm sinh lý, cũng như hiểu biết về pháp luật. Từ những hạn chế đó luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân gây ra những hạn chế, vướng mắc trên, từ đó đề đưa ra những phương hướng để hoàn thiện quyền bào chữa đáp ứng yêu cầu của Cải cách tư pháp và yêu cầu hội nhập thế giới
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61320
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008885.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.