Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61320Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61320