Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61322
Title: Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Đỗ, Thúy Vân
Keywords: Tố tụng hình sự;Quyền con người
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: , Luận văn đã phân tích và làm rõ các vấn đề: - Một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự như: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự. - Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Phân tích một số quan điểm, giải pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự trong giai đoạn hiện nay.
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61322
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008887.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.