Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61323
Title: Tranh tụng giữa kiểm sát viên và người bào chữa tại phiên tòa hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Đặng, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Kiểm sát viên;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Với mục đích nghiên cứu làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn về tranh tụng giữa Kiểm sát viên và Người bào chữa tại phiên tòa hình sự Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong xét xử các vụ án hình sự và tránh bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61323
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008888.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.