Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61324
Title: Tái thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Nguyễn, Duy Hoàng
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã làm rõ khái niệm, tính chất, đặc điểm, đối tượng, mục đích, cơ sở phát sinh, thẩm quyền, thủ tục giải quyết thủ tục tái thẩm. Qua đó, chỉ ra những mâu thuẩn, bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục tái thẩm, những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tái thẩm, từ đó chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thủ tục tái thẩm ở Việt Nam.
Description: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61324
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008889.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.