Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61326
Title: Bảo đảm sự độc lập của thẩm phán từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Cao, Văn Tuấn
Keywords: Thẩm phán;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của thẩm phán; tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa. - Luận văn cung cấp cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán, từ đó làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. - Đánh giá khách quan toàn diện về thực trạng đảm bảo sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán; đồng thời xác định các yêu cầu và sự cần thiết phải bảo đảm sự độc lập của thẩm phán trong cải cách tư pháp, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61326
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008891.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.