Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61756
Title: Ngôn ngữ lập trình Pascal : giáo trình cơ bản, dễ học, giành cho tất cả mọi người
Authors: Quách, Tuấn Ngọc
Keywords: Công nghệ phần mềm;Giáo trình;Ngôn ngữ Pascal;Ngôn ngữ lập trình
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Thống kê
Description: 338 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61756
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G1_67162.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.