Tổ chức và bảo quản tài liệu : giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Thư viện-Thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61758Tổ chức và bảo quản tài liệu : giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Thư viện-Thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61758