Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61824
Title: Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa dẫn xuất 23-hyđroxyđibenzoaza-14-crao-4-ete dưới tác dụng của Đimetyl Axetylen Đicacboxylat (DMAD)
Authors: Trương, Hồng Hiếu
Lê, Tuấn Anh
Tô, Hải Tùng
Trần, Thị Thanh Vân
Soldatenkov, A. T
Keywords: azacrao ete;23-hyđroxyđibenzoaza-14-crao-4-ete;NaBH4,;X-ray,;đimetyl axetylenđicacboxylat
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30;Số 2
Abstract: Azacrao ete được nghiên cứu từ những năm 1960 và đã có được nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật với khả năng tạo phức tốt, xúc tác chuyển pha... Gần đây, chúng tôi thực hiện nhiều nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất có tích hợp đồng thời các dị vòng với vòng crao ete, nhằm nghiên cứu các hoạt tính sinh học hữu ích và khả năng chuyển hoá hoá học của chúng. Nghiên cứu này đề cập tới quá trình khử hoá các azacrao ete trong điều kiện có mặt NaBH4 và chuyển hoá sản phẩm thu được dưới tác dụng của đimetyl axetylenđicacboxylat
Description: tr. 1-5
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61824
ISSN: 2588-1140
Language: other
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 247.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.