Huy động vốn PPP cho các dự án đầu tư công phát triển đô thị Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61842Huy động vốn PPP cho các dự án đầu tư công phát triển đô thị Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61842