Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62026
Title: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Vũ Thị Quỳnh Hương
Keywords: Quản lý nhân sự;Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: Tại Chương 1, tác giả đã khái quát hóa lý thuyết về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực theo góc nhìn của quản trị học, làm sáng tỏ được những khái niệm, những nội dung liên quan đến đề tài. Trên cơ sở xác định được nội hàm khái niệm đào tạo nguồn nhân lực là mức độ đáp ứng về khả năng làm việc của người lao động với yêu cầu công việc của tổ chức, cũng như tổng hợp các tiêu chí đánh giá chất lượng, tác giả đã khái quát ra các hoạt động nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Nhằm làm rõ hơn ý nghĩa, vai trò của hoạt động đào tạo đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, tác giả đã tìm hiểu về khái niệm, mục đích, và nội dung của công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời bằng phương pháp liên hệ thực tế trong công tác đào tạo bồi dưỡng của một số nước, tác giả đã chứng minh được rằng đào tạo là biện pháp cơ bản, hiệu quả nhất trong các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tổ chức. Tại Chương 3, sau khi thu thập tài liệu, thống kê, phân tích số liệu về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn 2010-2016, tác giả đã phân tích, đối chiếu với cơ sở lý luận tại Chương 1, từ đó đưa ra những đánh giá về cơ hội, thách thức của công tác đào tạo cũng như đánh giá về ưu nhược điểm, nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động đào tạo của KTNN. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của KTNN những năm qua mặc dù đã được đẩy mạnh, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết, ít tính thực tiễn, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa chú trọng đến việc gắn liền với hoạt động nghiệp vụ thực tế; Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng còn những hạn chế, bất; chưa xây dựng được các chương trình đào tạo chuyên gia,... đã dẫn đến hiệu quả đào tạo chưa cao, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đạt tới mức độ, yêu cầu, mong đợi. Tại Chương 4, trên cơ sở những nguyên nhân đang còn tồn tại đã nêu, tác giả đưa ra những giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước. Trong số các giải pháp đó, một số giải pháp quan trọng nhất là: Hoàn thiện mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, công tác kế hoạch và công tác xác định nhu cầu đào tạo; Đổi mới tổ chức hoạt động đào tạo; Phát triển số lượng và đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên nội bộ; Đẩy mạnh công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả đào tạo về số lượng và chất lượng.
Description: 125 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62026
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008931.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.