Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62027
Title: Quản trị văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Kinh doanh Việt Mỹ : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Nguyễn Đức Xuân
Keywords: Văn hóa công ty;Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị VHDN; thực trạng của quản trị VHDN và kết quả của nó tại Công t;đề xuất được một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản trị VHDN của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Kinh doanh Việt Mỹ phù hợp với giai đoạn hiện nay
Description: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62027
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008932.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.