Phát triển dịch vụ logistics trong giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62029Phát triển dịch vụ logistics trong giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62029