Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62030
Title: Quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Nguyễn Thị Hồng
Keywords: Quản lý nhân sự;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: Luận văn luận giải những vấn đề lý luận và nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý nhân lực của một số doanh nghiệp trong nước. Qua đó phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 giai đoạn 2014-2016. Qua phân tích luận văn đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
Description: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62030
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008935.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.