Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62033
Title: Quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Vũ Thị Thu Trang
Keywords: Tài chính;Tài chính công
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: Luận văn đã hệ thống hoá có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý tài chính bệnh viện công lập như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của bệnh viện công lập, nội dung quản lý tài chính bệnh viện công lập... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính bệnh viện công lập. Bên cạnh đó luận văn đã sử dụng các phương pháp như thống kê, phân tích, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu thông qua các bảng biểu để thấy được thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An. Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở phân tích phương hướng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An, kết hợp với những kết luận ở chương 3, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An.
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62033
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008937.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.