Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62035
Title: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Lê Thị Trà My
Keywords: Vốn ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: +) Hệ thống hóa có chọn lọc và bổ sung làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại +) Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn tại BIDV chi nhánh Tây Hà Nội từ năm 2012 đến 2016. Khảo sát các cán bộ làm việc tại chi nhánh về đánh giá hiệu quả huy động vốn của chi nhánh Tây Hà Nội . +) Dựa trên kết quả phân tích đã đạt được, đưa ra được những đánh giá và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội.
Description: 113 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62035
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008938.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.