Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền, giới thiệu sách trong thư viện trường học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62050Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền, giới thiệu sách trong thư viện trường học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62050