Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62051
Title: Cơ sở khoa học thông tin và thư viện
Authors: Nguyễn Minh Hiệp ; Biên soạn : Nguyễn Viết Ngoạn, Nguyễn Văn Bằng
Keywords: Thư viện;Thông tin;Giáo trình
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Giáo dục
Description: 272 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62051
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02030000460.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.