Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62073Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62073