Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62099
Title: Mức độ đáp ứng khung trình độ quốc gia Việt Nam của các chương trình đào tạo đại học hiện nay: Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội
Other Titles: Compatibility of Undergraduate Programms to Vietnam National Qualifications Framework: A Case Study at Vietnam National University, Hanoi
Authors: Trần, Thị Hoài
Nghiêm, Xuân Huy
Lê, Thị Thương
Keywords: Khung trình độ quốc gia Việt Nam;Chuẩn đầu ra;Chương trình đào tạo
Issue Date: 2018
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 34, Số 2 (2018);
Abstract: Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học cần được rà soát và điều chỉnh đáp ứng với khung trình độ quốc gia Việt Nam. Cụ thể, mối tương quan giữa chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình đào tạo, các bước xây dựng và phát triển chương trình đào tạo với các yêu cầu về năng lực đầu ra được nêu trong Khung trình độ quốc gia cần được nghiên cứu và giải quyết thấu đáo để các cơ sở giáo dục có lộ trình điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với bối cảnh mới. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về mức độ đáp ứng khung trình độ quốc gia của các chương trình đào tạo đại học từ góc độ phân tích về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học, các bước phát triển chương trình đào tạo, những điểm tương thích và chưa tương thích về nội dung và cấu trúc của các chương trình đào tạo đại học với các yêu cầu về chuẩn năng lực tương ứng nêu tại Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ việc khảo sát, đánh giá các chương trình đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Description: tr. 1-10
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62099
ISSN: 2588-1159
Language: other
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Compatibility of Undergraduate Programms to Vietnam National Qualifications Framework A Case Study at Vietnam National University, Hanoi.pdf
  • Description : 
  • Size : 292.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.