Xây dựng quy trình định lượng Flurbiprofen trong viên nén bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò huỳnh quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62108Xây dựng quy trình định lượng Flurbiprofen trong viên nén bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò huỳnh quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62108