Bước đầu thiết lập chất chuẩn Tanshinon IIA từ Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge)
Bước đầu thiết lập chất chuẩn Tanshinon IIA từ Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge)