Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62135
Title: Nghiên cứu đánh giá quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam trong ASEAN và ASEAN+3 từ năm 2013 đến năm 2015 :Đề tài NCKH. QGTĐ 13.22
Authors: Nguyễn, Anh Thu
Nguyễn, Hồng Sơn
Keywords: Kinh tế quốc tế;Kinh tế;Đông Nam Á;Kinh tế
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQG HN
Description: 161 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62135
Language: vi
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000266.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.