Phân tích phi tuyến ổn định và động lực học của các kết cấu vỏ vật liệu chức năng FGM có hình dáng đặc biệt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62142Phân tích phi tuyến ổn định và động lực học của các kết cấu vỏ vật liệu chức năng FGM có hình dáng đặc biệt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62142