Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững và kinh tế xanh ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62228Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững và kinh tế xanh ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62228