Giải pháp tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất theo tiếp cận hệ thống đổi mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62231



Giải pháp tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất theo tiếp cận hệ thống đổi mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62231