Ứng dụng cách tiếp cận foresight trong xây dựng chính sách quản lý tài nguyên và môi trường của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62237Ứng dụng cách tiếp cận foresight trong xây dựng chính sách quản lý tài nguyên và môi trường của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62237