Chính sách Sự đại – Sự phản ánh hiểu biết của Triều Tiên về quan hệ Minh-Đại Việt đầu thế kỷ XV

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62238Chính sách Sự đại – Sự phản ánh hiểu biết của Triều Tiên về quan hệ Minh-Đại Việt đầu thế kỷ XV

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62238