Nghiên cứu giải pháp quản lý năng lượng cho mạng cảm biến không dây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62332Nghiên cứu giải pháp quản lý năng lượng cho mạng cảm biến không dây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62332