Nghiên cứu phương pháp phát hiện virut HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam bằng kỹ thuật PCR kết hợp với giải trình tự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62685Nghiên cứu phương pháp phát hiện virut HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam bằng kỹ thuật PCR kết hợp với giải trình tự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62685