Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ quặng Laterite và ứng dụng phân tích, xử lý nước thải chứa chất phóng xạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62949Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ quặng Laterite và ứng dụng phân tích, xử lý nước thải chứa chất phóng xạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62949