Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hoạt động của mỏ than Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh tới thảm thực vật và định hướng phục hồi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62950Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hoạt động của mỏ than Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh tới thảm thực vật và định hướng phục hồi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62950