Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62951Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62951