Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tham vấn cộng đồng cho các dự án thủy điện (Lấy dự án thủy điện Mỹ Lý làm ví dụ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62953Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tham vấn cộng đồng cho các dự án thủy điện (Lấy dự án thủy điện Mỹ Lý làm ví dụ)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62953